فهرست مطالب کار ویژه خلقها، 11 مرداد 1358

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

سرکوب خلقها خدمت به امپریالیسم و سرمایه‌داری وابسته است

1

نمایندگان خلقها در کنفرانس همبستگی خلقهای ایران: بدون نابودی امپریالیسم و ارتجاع خودمختاری معنی ندارد

1

قطعنامه کنفرانس همبستگی خلقهای ایران پیرامون قانون اساسی

1

سیاست دولت در کردستان

1

قطعنامه کنفرانس همبستگی خلقهای ایران در محکومیت توطئه‌های موجود برعلیه خلق کرد

1

در مریوان چه میگذرد؟

1

هشدار به مردم مبارز ایران

2

قیاده موقت بازوی امپریالیسم در منطقه است

2

رئوس کلی طرح خودمختاری

2

راهپیمائی در بلوچستان علیه اعزام پاسداران غیربومی و نادیده گرفتن حقوق خلق بلوچ در قانون اساسی

4

اربابان غارتگر از روستائیان حصار و اطراف آن چه می‌خواهند؟

4

قطعنامه راهپیمائی مردم زاهدان

4

راهپیمائی پشتیبانی از مردم مریوان

4

مردم مبارز مهاباد، میاندوآب و بوکان!

4

سندیکای کارگران شهرستان بانه

4

گردهمایی اهالی بیساران

4

خلق مبارز کرد: هر ملتی حق دارد در مورد زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود راسا تصمیم بگیرد

5

اتحادیه شوراهای روستائی چیست؟

6

دومین جشن گندم در ترکمن صحرا

6

شعر: ای ترکمن

6

قطعنامه

6

چند خبر از ترکمن صحرا

6

دولت، خان‌ها و سردارها را علیه خلق بلوچ مسلح می‌کند

7

دولت باید از حمایت فئودالها و قیاده موقت دست بردارد

8