فهرست مطالب کار شماره 30، 12 شهریور 1358

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

زیر پوشش اسلام! خلقهای ایران را سرکوب می‌کنند و فرزندان راستین خلق را به جوخه‌های آتش می‌سپارند

1

مبارزه برای کسب آزادی و حقوق دمکراتیک وظیفه مبرم همه نیروهای انقلابی و مترقی است

1

آزادی مطبوعات را سلب کردند تا چگونگی سرکوب خلق و اعدام‌های جنایت‌آمیز پوشیده بماند

1

شلاق و شکنجه مسئله گرانی را حل نمی‌کند

1

موج وسیع اعدام انقلابیون ناشی از وحشت مرتجعین از آگاهی توه‌هاست

1

توضیح درباره نشریه «کار»

1

اعدام و زندانی کردن نیروهای ترقی‌خواه نشانه ورشکستگی انحصارطلبان است

1

شرح مختصری از زندگی مبارزاتی فدائی خلق، رفیق شهید یوسف کشی‌زاده

2

در حاشیه اعدام نیروهای انقلابی

2

اطلاعیه و قطعنامه پزشکان و پرستاران و کادر درمانی بیمارستانهای آموزشی تهران:

ارتجاع و وابستگان امپریالیسم بار دیگر حادثه‌ای هولناک آفریدند

3

آذربایجان: تبدیل روز قدس به روز قتل و غارت و کتابسوزان

3

تیرباران دکتر ابوالقاسم رشوند سرداری نشان دهنده ماهیت مرتجعین کوردل و جنگ‌افروز است

3

آنها که از بیداری خلق میترسند دبیران و آموزگاران شهر کرمانشاه را به جوخه اعدام سپرده‌اند

3

بیانیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران دربارۀ کردستان

4

رهنمودی چند به هواداران

5

موزامبیک، کشوری رهاشده از استعمار قسمت سوم

7

متن ساده شده یک مقاله از رفیق امیرپرویز پویان

اکنون ره او بر کدامین بی‌نشان قله است؟ در کدامین سو؟

8

در بیست و ششمین سالگرد کودتای 28 مرداد، رژیم کودتائی سرنگون شده ولی انقلاب در نیمه‌راه باز مانده است (قسمت سوم)

هدف کودتا از نظر امپریالیستها و ارتجاع داخلی چه بود

8

اعتراضات و تظاهرات مردم علیه گرانی

8

برخی از جوانب حوادث پاوه

8