فهرست مطالب کار شماره 41، 19 دیماه 1358

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

افشاء سرمایه‌داران لیبرال، در پیشگاه خلق

1

امپریالیسم ماوراء طبقات قرار ندارد

1

به مناسبت یکصدمین سال تولد رفیق استالین

زندگی استالین تجلی خشم و مبارزه پرولتاریا علیه سرمایه‌داری و امپریالیسم جهانی

1

یکماه پیش از قیام بهمن ماه، گردانندگان حزب جمهوری خلق مسلمان و نمایندگان آیت‌الله شریعتمداری در تبریز برای حفظ رژیم شاه یک میلیون تومان از ساواک دریافت کردند

1

افشاء و طرد عناصر سازشکار هیئت مدیرۀ سندیکای مستقل کارگران خیاط تهران و حومه نقطه عطفی در مبارزات کارگران این صنف است

1

فدائیان خلق در زندان جمهوری اسلامی

2

نفتگران مبارز حفاری و مبارزات پیگیر آنان (قسمت سوم) علیه شرکت‌های امپریالیستی در جنوب

4

کارنامه ننگین یکسالۀ دوستان امپریالیسم امریکا را مرور کنیم

5

بررسی اسناد نشان میدهد: اهداف احزاب و محافل بورژوازی لیبرال همان اهداف امپریالیسم امریکا است

6

مبارزه طبقاتی را باور کنیم

8

یاد رفیق کاظم شهیدی ثالث کارگر رزمندۀ ریمینکو گرامی باد

9

کارگران کارخانه مینو خواستار ایجاد شورای واقعی و ملی کردن کارخانه هستند

9

کارگران کارخانه "گچ‌ساران" واقع در ایوانکی گرمسار با اتحاد و مبارزه پیگیر خود کارفرما را به عقب‌نشینی واداشتند

9

راهپیمائی ضدامپریالیستی کارگران کارخانه‌های اراک

9

در مجمع نمایندگان کانون شورای شرق تهران کارگران می‌پرسند: چه کسانی قانون کار را تدوین می‌کنند؟

9

اطلاعیه شمار (8) هیئت نمایندگی خلق کرد درباره وقایع سنندج

11

گرامی باد یاد رفقای شهید

12

به مناسبت دوازهمین سالروز شهادت تختی مردم در تظاهرات هفتم و چهلم تختی فریاد زدند: زحمتکشان بدانید تختی شهید گشته

12

توضیح درباره کمکهای مالی

12

 

 

فهرست مطالب ضمیمه کار شماره 41، یکشنبه 16 دیماه 1358، ویژه افشای سرمایه‌داران لیبرال دوستان و جاسوسان امپریالیسم امریکا

 

هواداران سازمان باید با تمام قوا توطئه‌های حزب جمهوری خلق مسلمان را خاموش سازند

1

آیت‌الله شریعتمداری کیست؟ و چه می‌خواهد؟

خلق ما آیت‌الله شریعتمداری را هرگز دوست خود بشمار نیاورده است

1

کودتا، هدف مشترک امپریالیسم آمریکا، سران ارتش و آیت‌الله شریعتمداری است

1

آیت‌الله شریعتمداری یک سرمایه‌دار است

1

اسناد زیر در جریان قیام بهمن ماه و تسخیر مراکز ساواک به دست نیروهای انقلابی افتاده است

اسناد زیر روبط آیت‌الله شریعتمداری را با رژیم شاه توضیح می‌دهد

2

سرمایه‌داران لیبرال علیه مبارزات مردم ما بسیج شده‌اند

3

طرح تماس آمریکا و آیت‌الله شریعتمداری

4

سپاه پاسداران قم و رادیو تلویزیون، مرز بین نیروهای انقلابی و محافل ضد انقلابی را درهم می‌ریزند

4