فهرست مطالب کار شماره 42، 26 دیماه 1358

عنوان

صفحه

لنیک به فایل

 

فرار شاه تجلی اراده خلقهای ایران

1

با شرکت در انتخابات ریاست جمهوری صف نیروهای مترقی را تقویت و لیبرال‌ها را منفرد کنیم

سازمان چریکهای فدائیی خلق ایران از مسعود رجوی پشتیبانی میکند

1

به مناسبت سالگرد مرک لنین

لنین آموزگار کبیر پرولتاریا در قلب زحمتکشان جهان زنده است

1

آرایش نیروها در انتخابات ریاست جمهوری

1

روزنامه جمهوری اسلامی، سخنگوی تاریک‌اندیشان و سرکوبگران

2

حمله عناصر مرتجع و مزدور را به راهپیمائی ضدامپریالیستی دانشجویان و دانش‌آموزان محکوم می‌کنیم

2

چرا اعضای شورای انقلاب از محاکمه گروگان‌ها طفره می‌روند

2

کارگران کارخانه بافکار با مبارزه خود مانع از اخراج دو کارگر مبارز شدند

3

گزارشی از مراسم سالروز شهادت رفیق کارگر، فدائی شهید حسن نوروزی

3

از مردم قهرمان سنندج پشتیبانی کنیم

3

شورای کارگران کارخانه آجر ایران‌پرس، در راه کسب حقوق کارگران مبارزه میکند

3

در کارخانه چیت ری کارگران برای گرفتن حقوق حقه خود مبارزه می‌کنند

3

نفتگران مبارز حفاری و مبارزات پیگیر آنان (قسمت آخر) تحصن کارگران حفاری و خدمات جنبی

4

کارگران سخن می‌گویند: اتحاد نداریم...

4

سندیکای مستقل کارگران خیاط تهران و حومه: آمریکا بداند، که مبارزات ما تا نابودی تمامی وابستگی‌های امپریالیستی ادامه خواهد داشت

4

"راه رشد غیرسرمایه‌داری" و "حزب توده"

راه رشد غیرسرمایه‌داری حزب توده همان راه رشد سرمایه‌داری وابسته است

6

چه کسانی به حزب توده پیوسته‌اند؟

7

پاسخ به پرسشها: چرا ولایت فقیه بیانگر آرمانخواهی واپس‌گرایانه خرده‌بورژوازی است؟

8

هزاران نفر از مردم مبارز گیلان در راهپیمایی ضدامپریالیستی خود شعار می‌دادند: خلقها می‌رزمند، سازشکاران می‌لرزند

8

حجت‌الاسلام موسوی رئیس دادگاه انقلاب تبریز با انقلابیون کمونیست دشمن است نه با امپریالیسم

11

توضیح درباره کمکهای مالی

11

گرامی باد یاد رفقای شهید

فدائی شهید یوسف زرکاری، فدائی شهید رفیق فتح‌الله کریمی، فدائی شهید مرتضی حاج شفیعیها، چریک فدائی شهید بهمن روحی آهنگران

12

سالگرد انقلاب پیروزمند کوبا را به خلق قهرمان کوبا و رفیق فیدل کاسترو تبریک می‌گوئیم

12

بدعوت ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا و کانون فرهنگی سیاسی خلق ترکمن زحمتکشان ترکمن، بلوچ و زابلی، در راهپیمایی‌های خود همبستگی خلقها را در مبارزات ضدامپریالیستی به نمایش گذاشتند

12

همه با هم دشمنان خلق را افشاء کنیم. همه با هم در بزرگداشت قیام شکوهمند بهمن بکوشیم

12

 

 

فهرست مطالب ضمیمه شماره 42، 26 دی 1358

 

در سال 42، سال سرکوب خونین مردم توسط ارتش، تیمسار مدنی درباره رضاخان می‌گوید: شاهنشاه فقید در راه نیرومند نمودن ایران نوین، در راه تجدید عظمت شاهنشاهی کهن با اراده استوار پیش تاخت و... اعلایحضرت شاهنشاه با توجه کاملی که بهمه امور میهن دارند...

1

تیمسار مدنی خواهان ارتشی است که زیر نظر آمریکا باشد

2