فهرست مطالب ضمیمه کار (اکثریت) شماره 61، 14 خرداد 1359، موضع "اکثریت" درباره "اقلیت"

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

"اکثریت" و مساله "اقلیت"

1

چرا مبارزه ایدئولوژیک را علنی کردیم، مختصری درباره شرایط کنونی ما و انحراف به راست در سازمان

3

دربارۀ ترکیب و ماهیت طبقاتی دولت

3