فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره 62، 21 خرداد 1359

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

بیانیه و اطلاعیۀ سازمان چریکهای فدائی خلق ایران دربارۀ انشعاب «اقلیت»

1

مردم ما خواهان سرنگونی رژیم امریکائی پاکستان هستند، نه همکاری با آن

1

چرا تبلیغات و شایعات علیه سازمان شدت گرفته است؟!

4

سووتو: فریاد سیاهان آفریقای جنوبی علیه تبعیض نژادی و بردگی

5

دو گرایش انحرافی مشخص جنبش کارگری ایران را تهدید می‌کند: 1- آنارکوسندیکالیسم 2- رفرمیسم (قسمت آخر)

6

مزدوران امپریالیسم در غرب کشور توطئه و خرابکاری می‌کنند

7

اعتصاب 5000 کارگر کوره‌پزخانه‌های تهران و زمینه‌های آن

8

«کنفرانس بین‌المللی بررسی مداخلات امریکا» گامی در جهت افشای امپریالیسم

10

روابط پولی و سلطۀ امپریالیسم (دربارۀ قطع رابطۀ ریال و دلار) (قسمت اول)

12

مبارزات دهقانان روستای "سرآسیاب فرسنگی" به خوبی نشان می‌دهد که: زحمتکشان متشکل در شورا در عمل با محاصره اقتصادی و تجاوزات امپریالیسم مباره می‌کنند

13

مبارزات پرسنل انقلابی ارتش علیه عوامل جنگ‌افروز و فرماندهان سرسپرده ارتش

15

شکست سیاست‌های امپریالیستی در مورد تحریم بازیهای المپیک

16

نامۀ یک سرباز: در هر شهری که کارگران و زحمتکشان فریاد حق‌طلبانه خود را سر می‌دهند، پادگان نزدیک به آنها برای سرکوبی مردم به حال آماده‌باش درمی‌آید

16

گرامی باد خاطرۀ مبارزات خونین کارگران کوره‌پزخانه‌های تهران

16