فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره 64، 4 تیر ماه 1359

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

در حاشیه افشای نوارهای دکتر آیت، چه کسانی به مردم حقیقت را می‌گویند؟!

1

فدائیان خلق در راه استقرار صلح عادلانه در کردستان

1

تلاش پاکستان برای ژاندرمی منطقه و سیاست آقای قطب‌زاده

2

برنامۀ کمونیست‌های یمن برای ساختمان سوسیالیسم از طریق دور زدن سرمایه‌داری (قسمت آخر)

4

گرانی مشکل بزرگ زحمتکشان

5

آقای رئیس جمهور! زیر شعار «شورا بی شورا»، ضدانقلاب در صنعت نفت خود را تحکیم می‌بخشد

6

خبرنامه 26 مهاباد، چرا گروگان‌ها را آزاد کردیم؟

7

اطلاعیه شاخه کردستان دربارۀ آزادی گروگان‌ها

7

تصحیح خبر جیحون‌آباد کرمانشاه

7

از تجربه مبارزات زحمتکشان میهن‌مان درس بگیریم، تجربۀ «پانزده ماه مبارزه دهقانان ترکمن صحرا در خدمت ارتقاء جنبش ضدامپریالیستی – دمکراتیک خلقهای سراسر ایران» (قسمت دوم)

8

کارگران هما: از شوراها پاسداری کنیم، کارگران انقلابی را به سر کار بازگردانیم!

10

نامه گروهی از کارگران موقت بانک ملی به نشریه "کار": اگر ما کارگران با هم متحد شویم، دیگر در محیط کار جایی برای عناصر مفتخور نیست

10

کارگران مبارز "کارخانه کفش مهپوش" با اتحاد و مبارزه خود عوامل ضد کارگر را افشا کرده و از اخراج همکار مبارز خود جلوگیری کردند

11

مبارزات کارگران کارخانه "ساکا" علیه زندانی شدن نماینده کارگران و تعطیل شدن کارخانه

11

روستائیان کلمدان نقیب (کلمین نخ‌کلا) (بابل): حرف شورا، حرف کشاورزان است

13

مبارزۀ اهالی روستای "زنجیران" با خانها و زمینداران بزرگ شیراز

14

نامه‌ای از روستا: از تمامی زحمتکشان می‌خواهیم با اتحاد خود ریشۀ فئودال‌ها و سرمایه‌داران را بکنند

14

مبارزات زحمتکشان روستاهای "مانه"، "سملقان" و "کسه‌بایر" بجنورد برای دریافت وام

14

حرکت اعتراضی زحمتکشان محلۀ "بارودکوبی" شهر ری و کارگران "سیمان ری" علیه آلودگی هوا

15

گوشه‌ای از مبارزات دهقانی در آذربایجان: تشکل شورائی زحمتکشان روستا و مصادره زمین زمینداران بزرگ توسط این شوراها خواست اساسی زحمتکشان روستاهای میهن ماست

15

تبلیغات رادیوئی امپریالیسم و دوستان و جاسوسان آنرا خنثی کنیم

16

مالیات بر سیگار، فشاری تازه بر زحمتکشان

16

حاکم شرع دادگاههای انقلاب ارتش در دام دوستان و جاسوسان امپریالیسم آمریکا

16