فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره 66، 18 تیر ماه 1359

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

حقوق زن و حجاب اسلامی

1

مبارزه پیگیر با نیروهای وابسته به امپریالیسم که در غرب ایران رخنه کرده‌اند وظیفه همۀ نیروهای انقلابی است

1

محاکمۀ علنی امیرانتظام را به افشای همه‌جانبه سرمایه‌داران لیبرال مبدل کنیم!

1

اعلامیه هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (کرند غرب)

2

احکام جنایتکارانه دادگاه انقلاب اسلامی اهواز بسود امپریالیسم امریکا است

3

پیام کارگران پیشرو صنعت جنوب "پالایشگاه آبادان" به مناسبت هشت تیر سالروز شهادت فدائیان خلق

4

پیام کارگزان پیشرو صنعت نفت جنوب اهواز به مناسبت هشت تیر سالروز شهادت فدائیان خلق

4

پیام کارگران پیشرو "صنایع فولاد و نورد اهواز" به مناسبت هشت تیر سالروز شهادت فدائیان خلق

4

رژیم دیکتاتوری نظامی ضیاءالحق دشمن خلق‌های پاکستان و منطقه و نوکر سرسپرده امپریالیسم امریکا

5

گزارشی از مبارزات کارگران کوره‌پزخانه‌ها، کارگران باید در اتحادیه شوراها و سندیکاها متشکل شوند!

6

نظام سرمایه‌داری قربانی دیگری گرفت

6

زحمتکشان روستای "کهلان" (مراغه) با اقدامات انقلابی خود علیه ارباب، نمونه‌ای از اتحاد و همبستگی دهقانان را بنمایش گذاشتند

7

زحمتکشان "شیدان‌آباد" (ارومیه) زمین‌های غصب‌شده‌شان را مجدداً تصرف کردند

7

باج‌گیری از روستائیان "تاتار" ماکو

7

چرا "اداره پاکسازی" می‌خواهد از امرار معاش هزاران دکه‌دار تهرانی جلوگیری کند؟

7

از تجربۀ مبارزات زحمتکشان میهن‌مان درس بگیریم: تجربۀ پانزده ماه مبارزه دهقانان ترکمن صحرا در خدمت ارتقاء جنبش ضدامپریالیستی – دمکراتیک خلقهای سراسر ایران (قسمت چهارم)

8

اپورتونیست‌ها نغمه‌های همیشگی‌شان را سر میدهند

9

بحران مسکن بیداد می‌کند

10

شورای کارخانه کانادادرای: کارگران از نان خود می‌برند تا کارخانه تعطیل نشود

12

نامه یک کارگر سنگ‌کوب به نشریه "کار": اگر ما کارگران اتحاد داشته باشیم...

12

قسمتی از اعلامیه هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران منطقه کرمانشاهان: با تمام توان خود ضد انقلاب را در منطقه سرکوب نمائیم

13

پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به رفقای هوادار سازمان در غرب ایران

13

قسمتی از اعلامیه هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران منطقه کرمانشاهان: توطئه‌های دار و دسته وابسته و ضدخلقی پالیزبان – بختیار را خنثی کنیم

14

تصحیح خبر "شبکه‌های جاسوسی سیا را درهم شکنیم"

14

شادی امپریالیسم و کینه‌توزی جمهوری اسلامی با انقلابیون

15

گرامی باد خاطره مبارزات کارگران نساجی قائم‌شهر

16

حسین قاسمی مطلق 43 سال در کنار کوره‌ها تدریجاً سوخت و جان سپرد

16

جنایات دادگاه‌های انقلاب کرمان و اهواز در خدمت امپریالیسم جهانی

16