فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره 139، 18 آذر 1360

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

مانور نظامی آمریکا و انگلیس در خلیج فارس تمرین تجاوز و حلقه‌ای از زنجیر توطئه علیه انقلاب ایران

2

فرمان امام به شورای عالی قضایی و بخشنامه دادستانی انقلاب گام‌های مثبت و مؤثر برای بازگردانیدن آرامش متکی به قانون به جامعه

3

باز هم اعدام‌های بی‌رویه نقض آشکار قانون

3

دوران و مشخصات آن

4

فقدان یک رفیق: رفیق مسعود قاضی‌زاده

4

انفجار بمب در سوریه واکنش جنایتکارانه در برابر شکست طرح آمریکائی فهد

5

توقیف "پیام مردم" قابل توجیه نیست

5

به جای دشمنی با سازمان‌های صنفی کارگران در راه تثبیت قانونی شورا و سندیکا گام بردارید

6

معرفی کتاب امپریالیسم

8

از میان نامه‌ها، حرف‌های زحمتکشان

 

کشت و صنعت هفت تپه با سیاست لیبرال‌ها اداره میشود

9

استوار و پرشورتر تولید را افزایش دهیم

9

خبرهائی از روستاهای کشور

 

به خواست‌های پنبه‌کاران بجنورد رسیدگی کنید

10

اجرای بند ج و د خواست مشترک دهقانان زحمتکش سراسر کشور

10

به مناسبت 16 آذر روز دانشجو: جوانان یکی از ارکان ارتش بیست میلیونی هستند

11

شصتمین سالگرد شهادت میرزاکوچک خان گرامی باد، به جای تفرقه‌افکنی، درس اتحاد بدهیم!

12

از یادداشت‌های فدائیان در جبهه‌های جنگ: دیگر عرصه تاریخ از آن زحمتکشان است

13

رفیق حجت مرتاض هجری در جبهه‌های جنوب بشهادت رسید، وقتی خبر شهادت حجت به فرمانده گردان رسید او فرمان داد؛ توپخانه بکوب که حجت شهید شد

13

به یکسال تلاش‌های ظفرنمون مردم آذربایجان در جهت مبارزه ضدامپریالیست، آزادی و گسترش عدالت اجتماعی: حتی دشمن نیز، اعتراف کرد!

14

شکوفه‌های 15 ماه مقاومت حماسه‌آفرین در برابر جنگ تحمیلی آمریکائی – صدامی بارور می‌شوند

17

دلار آمریکائی و "مجاهدین افغانی"

18

از بیانیه مشترک حزب توده ایران و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت): عدالت اجتماعی

18