فهرست مطالب کار (اکثریت) شماره 141، 2 دی 1360

عنوان

صفحه

لینک به فایل

 

اعلامیه کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

هشدار می‌دهیم! خطر تجاوز امپریالیسم امریکا و مزدورانش از کشورهای ارتجاعی مجاور به میهنمان جدی است

2

الحاق بلندی‌های جولان نمونه خودسری، جنگ‌طلبی و تجاوز امپریالیسم و صهیونیسم

4

دوستان و دشمنان انقلاب افغانستان چه کسانی هستند؟

4

آمریکا در تدارک ایجاد کانونهای جدید تجاوز در مرزهای ایران است

5

گرایش‌های مثبت در شناخت مضمون شوراهای کارگری در جمهوری اسلامی

6

ذهقانان کردستان برای اجرای بند ج و د علیه ضدانقلاب بپا می‌خیزند

7

دشمنان انقلاب ایران از ضدانقلابیون لهستان حمایت می‌کنند

9

کمیته‌های ایالتی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) اقدام نفاق‌افکنانه و توطئه‌گرانه کشتگر – هلیل‌رودی را محکوم می‌کنند

10

اعلامیه کمیته ایالتی خوزستان

10

اعلامیه کمیته ایالتی تهران

10

اطلاعیه هیات سیاسی کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

10

مصاحبه رفیق جمشید طاهری‌پور پیرامون اقدام توطئه‌گرانه کشتگر – هلیل‌رودی

11

تصمیمات تاریخی پلنوم مرداد گام سترگ رهبری سازمان در دفاع از انقلاب و تعیین وظایف مبارزه در راه وحدت پیشاهنگ طبقه کارگر ایران

13

قطعنامه پانزدهم اسفند 1359 پلنوم کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اکثریت) درباره اساسی‌ترین مبانی وحدت جنبش کمونیستی ایران و مبارزه در راه تحقق این وحدت

14

قطعنامه پلنوم کمیته مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اکثریت) پیرامون وظایف مبارزه در راه وحدت با حزب توده ایران و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) مردادماه 1360

15

نامه گروهی از اعضاء و هواداران سابق مجاهدین به سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت): گم‌کرده راهان بازمی‌آیند

17

از بیانیه مشترک حزب توده ایران و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت): پیام ما به همه نیروهای راستین هوادار انقلاب

18

شعر: پایان روزهای پراکندگیست برگردید

18

باین جنایت رسیدگی کنید! مهرانگیز مسعودی بصرف پایبندی به اعتقاداتش در تهران اعدام شد

19

رفیق شهید جعفر حسن‌پور در آخرین نامه‌ای که از جبهه نبرد برای خانواده‌اش فرستاده بود چنین نوشت: انقلاب برایمان از همه چیز عزیزتر است

19

آزمونها و گزینش‌های تازه نخست وزیر

21

مردم می‌خواهند بدانند کدام دست‌ها در کار بازگشائی دانشگاهها اخلال می‌کنند؟

24

در سوگ درگذشت دو رفیق توده‌ای و یک رفیق فدائی راه رفقای صمیمی و وفادار ادامه دارد

24

معرفی کتاب آموزش‌هایی از: انقلاب و سوسیالیسم شماره 4

25

از یادداشت‌های فدائیان خلق در جبهه‌ها: انسانها هستند که حماسه‌سازند

26

پیرامون سالروز «بسیج علیه بیسوادی»: مبارزه با بیسوادی نباید بفراموشی سپرده شود!

27

«چپ» آمریکائی، نگاهی به مصاحبه‌های افشاگرانه رادیو بی.بی.سی با سران جبهه براندازی

28

مخی نیک‌پی را آزاد کنید

28