اعلامیه‌های سازمان چریکهای فدایی خلق ایران - آنها که از بیداری خلق میترسند دبیران و آموزگاران شهر کرمانشاه راه به جوخه اعدام سپرده‌اند

tozieh: 
آنها که از بیداری خلق میترسند دبیران و آموزگاران شهر کرمانشاه راه به جوخه اعدام سپرده‌اند
الفبا: 
نویسنده: 
آنها که از بیداری خلق میترسند دبیران و آموزگاران شهر کرمانشاه راه به جوخه اعدام سپرده‌اند، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
تازه: 
آنها که از بیداری خلق میترسند دبیران و آموزگاران شهر کرمانشاه راه به جوخه اعدام سپرده‌اند، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، 3 شهریور 1358

تاریخ انتشار:

03
شهریور
1358