فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 203، تیر 1365

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

اجتناب‌ناپذیری تشدید بحران اقتصادی

1

تهاجم قبل از طوفان

1

عملکرد سرمایه تجاری و فقر روزافزون توده‌ها

1

بازهم درباره ضرورت سازماندهی کارگران

1

اخراجهای دسته‌جمعی و کمیته کارخانه

1

دو تاکتیک در مقابله با اخراجهای دسته‌جمعی کارگران

1

یاداشتهای سیاسی

3- سبک کار حکومتهای دیکتاتوری یکسان است

10

طی دو عملیات تهاجمی پایگاههای "مام گاوی" و "مه‌زره" در منطقه سردشت توسط پیشمرگان فدائی درهم کوبیده شد

13

یاداشتهای سیاسی

2- اتکاء به خدا یا به دلارهای نفتی

15

گرامی باد یاد فدائی کبیر رفیق حمید اشرف و همرزمانش

16

یاداشتهای سیاسی

1- تضادهای درونی هیئت حاکمه عریان‌تر میشود

16

یادواره شهدای سازمان

16