فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 211، تیر 1366

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

گزارش سیاسی و تشکیلاتی کمیته اجرائی به کنفرانس سازمان

1

کنفرانس سازمان و دستآوردهای آن

1

اقدامات بین‌المللی برای محدود ساختن دامنه جنگ

1

انحلال حزب جمهوری اسلامی تمرکز قدرت یا تشدید بحران قدرت؟

1

مسائل مورد اختلاف

1

گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق کبیر حمید اشرف

16

قطعنامه‌های مصوب کنفرانس سازمان

 

قطعنامه درباره وضعیت کنونی، وظایف و تاکتیکهای ما

17

قطعنامه پیرامون شیوه برخورد به احزاب و سازمانهای غیرپرولتری

17

قطعنامه پیرامون مصوبات کنفرانس

17

قطعنامه در مورد "کمیته خارج از کشور" سابق

18

الحاق "اقلیت" به نام سازمان

18

یادداشتهای سیاسی

"طرح قانونی ارتش"، ماهیت سرکوبگرانه ارتش را افشا میکند.

18

یادداشتهای سیاسی

"چهار تا چوبه دار" راه حل بهزاد نبوی برای حل مسئله تورم!

19

اساسنامه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)

20

اطلاعیه کمیته اجرائی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران درباره انحلال کمیته خارج از کشور

24

اطلاعیه

25

شعر: رودخانه پویان

25

فدائی شهید رفیق سعید سلطانپور هنرمند همیشه جاودانه

27

جاودان باد خاطره سرخ فدائی شهید رفیق کبیر امیرپرویز پویان

28

گرامی باد خاطره شهدای خرداد و تیرماه سازمان

28