فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 215، آبان 1366

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

بسیج همگانی رژیم و مرحله جدید جنگ

1

امپریالیسم و چشم‌انداز یک بحران اقتصادی ژرف

1

از میان نشریات

- حزب توده و "صحنه اصلی مبارزه"

2

زنده باد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر! زنده باد لنینیسم!

4

درباره سازماندهی طبقه کارگر

9

از میان نشریات

- توسل به سفسطه برای سرپوش گذاردن بر خیانت.

12

توضیح و تشریح برنامه سازمان (4)

13

یادداشتهای سیاسی

- تلاش مذبوحانه رژیم برای خروج از انزوا

- تشدید خفقان و سرکوب، هراس رژیم از گسترش اعتراضات توده‌ای

17

یادداشتهای سیاسی

- صحنه‌سازی جناحهای هیئت حاکمه

18

13 آبان روز دانش آموز گرامی باد

20

پاسخ به سؤالات

20

گرامی باد خاطره شهدای آبان ماه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

20