فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 216، آذر 1366

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

محکومیت بین‌المللی جمهوری اسلامی

1

سرمقاله: بند و بست‌های پنهانی امپریالیزم فرانسه و جمهوری اسلامی

1

پیروز باد جنبش خلق فلسطین!

1

توضیح و تصحیح

4

از میان نشریات

         - دفاع رذیلانه حزب توده از حاکمیت بورژوازی و نهادهای ارتجاعی – بوروکراتیک.

5

         - بگو با که دوستی تا بگویم کیستی؟

7

توضیح و تشریح برنامه سازمان

10

دربارۀ سازماندهی طبقۀ کارگر

12

فساد و تباهی اخلاقی در جمهوری اسلامی

17

یادداشتهای سیاسی

         - تلاش رژیم برای گسترش دستگاه پلیسی – جاسوسی.

18

         - وحدت استراتژیک، اختلافات تاکتیکی.

         - توسل به امپریالیسم برای حل مسئله جنگ به زبان دیپلماتیک.

19

گرامی باد یاد فدائی شهید رفیق منصور اسکندری (عضو کمیته مرکزی سازمان)

20

گرامی باد یاد فدائی شهید رفیق محسن مدیرشانه‌چی (عضو کمیته مرکزی)

20

پاسخ به سؤالات

20

با کمکهای مالی خود سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اقلیت) را یاری رسانید

20

گرامی باد خاطره شهدای آذرماه سازمان

20