فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 273، دی 1373

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

گزارشی از برگزاری کنفرانس پنجم سازمان

1

حکومت اسلامی، حکومتی متمرکز اما پراکنده!؟

1

«اکنون پشیمانم که چرا با آن شوق و علاقه به جبهه رفتم»

1

نیروهای سرکوب هم متزلزل میشوند

1

ای کاش «روز زن» را نمیداشتیم!

1

گزارش سیاسی کمیته اجرائی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) به کنفرانس پنجم

7

پاسخ به یک نامه

12

اطلاعیه های مشترک

         - قاتل سعیدی سیرجانی، جمهوری اسلامی است!

         - اطلاعیه مشترک در مورد نتیجه دادگاه قاتلین دکتر بختیار

13

بخشهائی از یک نامه اعتراضی

13

با کمکهای مالی خود، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) را در امر انقلاب یاری رسانید!

15

پیام به طبقه کارگر ایران

16

پیام شرکت کنندگان در پنجمین کنفرانس سازمان به خانواده های شهدا و زندانیان سیاسی

16

پیام شرکت کنندگان در پنجمین کنفرانس سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) به طبقه کارگر کوبا

16