فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 274، بهمن 1373

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

در آستانه بیست و پنجمین سالروز بنیانگذاری سازمان

1

دروغباف هذیان گو

1

کارگران رودرروی وزارت نفت

1

فروش کلیه، مفری برای زنده ماندن

1

اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) بمناسبت سالروز قیام و سیاهکل

5

روزنامه سلام و مساله زن

7

«حتی برای تهیه نان خالی با عرق پیشانی جواب میگویم»

9

اطلاعیه های مشترک

9

روزنامه سلام و مساله زن

14

سخنرانی فیدل کاسترو در جلسه اختتامیه کنفرانس جهانی همبستگی با کوبا

16

انقلاب سوسیالیستی یا دمکراتیک توده ای کدامیک امر فوری طبقه کارگر ایران است

16