فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 281، شهریور 1374

لینک به فایل

عنوان

صفحه

شکاف در دستگاه روحانیت و سرنوشت حکومت

1

برگزاری چهارمین کنفرانس بین‌المللی زنان

1

گندیدگی نظام حاکم و شکست مکرر سیاستهای اقتصادی

4

از میان نشریات

         - «حزب کمونیست کارگری» مرعوب از انقلاب

                   - خلاء قدرت و مسئله توازن قوا

7

                   - محتمل ترین چشم انداز کدامست؟

                   - اجتناب ناپذیری جنگ داخلی

8

                   - موعظه استحاله و صلح اجتماعی

9

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 6

10

اطلاعیه‌های مشترک

         - همبستگی با پناهجویان متحصن در ترکیه

         - سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی

         - جان پناهجویان در خطر است!

13

اخبار و گزارشات کارگری جهان

14

یادداشتهای سیاسی

         - تشدید فعالیت باندهای سیاه

15

         - جناحهای غالب و مغلوب رژیم سروته یک کرباسند

16

مصاحبه ای در رابطه با قیام زاپاتیست ها

16