فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره 294، مهر 1375

لینک به فایل

عنوان

صفحه

پی آمد تحولات افغانستان

1

از چپ ناظر تا چپ اثر گذار!

1

تورم، افسارگسیخته به پیش می تازد

4

خط قرمزهای نظام و مساله آزادیها

5

تاریخ مختصر جنبش بین المللی کارگری 17

         دوران انترناسیونال اول

7

اطلاعیه

9

اخباری از ایران

         - شرایط اسفبار کار در کارخانه تولید صنعتی «شهید رجائی»

         - شرایط شدیدا غیربهداشتی کار در کارخانه پنبه نسوز نهبندان

         - «ارزیابی مجدد» و اخراج کارگران باسابقه شهرداری اراک

         - کارگران سیلو خواستار بازگشت به کار شدند

         - بیکاری

         - کارگران بدنبال مسکن

         - دستگیری مخالفین رژیم

         - سرکوب برنامه ریزی شده

10

         - یک میلیون قبضه اسلحه

         - مقنعه باید به رنگ تیره باشد

         - وزیر کشور در مجلس

         - شاخص قیمت ها

         - عاقبت خصوصی سازی

         - استثمار کارگران و غارت اموال عمومی

11

اخبار کارگری جهان

12

گزیده ای از نامه های رسیده

13

یادداشتهای سیاسی

         - رژیم را گزیری از تیمار سپاه نیست

         - کشتار مردم فلسطین

14

پی آمد تحولات افغانستان

15

کمکهای مالی رسیده

15

یادداشتهای سیاسی

         - تحولات آتی و میلیتاریزم بیشتر

16

از غرفه سازمان در شبکه جهانی اینترنت دیدن کنید

16