فهرست مطالب پیشگام، نشریه سازمان جوانان فدایی خلق ایران (اکثریت) شماره 9، اول فروردین 1365

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

بهاران خجسته باد

1

جوانان! علیه جنگ به‌پا خیزید

1

هراس و ناتوانی رژیم در مقابل تظاهرات بزرگ دانش‌آموزان

1

تبلیغ شفاهی در میان توده‌ها

3

ورزش در زنجیر "مکتب"

3

از برخی خطوط سیمای این رهبر فداییان خلق

4

کنگره تاریخی کمونیستهای شوروی

5

کارنامه رژیم و مبارزات جوانان

6

ادبیات کودکان و نوجوانان را زنده کنیم

8

بنان درگذشت

8

معرفی کتاب فیلیکس یعنی خوشبختی

9

از میان خبرها و گزارشها

10

پیش بسوی برگزاری باشکوه اول ماه مه

12

بحران فاجعه‌بار بیکاری

12

کنکور در خدمت جنگ

12