فهرست مطالب پیشگام، نشریه سازمان جوانان فدایی خلق ایران (اکثریت) شماره 10، اول اردیبهشت 1365

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

آموزش کشور در خطر انهدام

1

مرگ بر جنگ

1

اعتصاب انترنهای دانشگاه تبریز

1

انترناسیونال سرود وحدت زحمتکشان

2

اعلامیه کمیته مرکزی سازمان جوانان فدایی خلق ایران (اکثریت)

         پرچم جنبش انقلابی دانشجویی را برافراشته‌تر سازیم!

3

جوانان مبارز! علیه ضوابط ارتجاعی – پلیسی گزینش دانشجو و سهمیه نهادهای ارتجاع مبارزه کنید!

3

اعلامیه کمیته مرکزی سازمان جوانان فدایی خلق ایران (اکثریت) بمناسبت اول ماه مه

         فرخنده باد جشن بزرگ کارگران

4

کارگران مبارز! متشکل شوید، به اخراجهای خودسر انه پایان دهید!

4

باز هم درباره تبلیغ شفاهی در میان توده‌ها

5

از میان خبرها و گزارشها

6

مصاحبه با فرید احمد مزدک دبیر اول س. د. ج. ا

         جوانان افغانستان در دفاع از انقلاب و ساختمان جامعه نوین

8

روستازادگان در چنگال فقر و تباهی

8

به مناسبت سالگرد شهادت خسرو روزبه

         که رنگ گل سرخ از خون اوست

8