فهرست مطالب پیشگام، نشریه سازمان جوانان فدایی خلق ایران (اکثریت) شماره 13، اول مرداد 1365

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

سلاح رزم جوانان

1

پیام‌آوران مرگ در دانشگاه

1

باچ‌خواهی حکومت

1

مروری بر یکسال تلاشهای ارتجاع و مبارزات دانشجویان

3

بیداد

4

قابل توجه بیکاران!

4

شیوه‌ها و تجارب "پخش"

5

از میان خبرها و گزارشها

6

بیاد رفیق میثمی

8

بازیهای "حسن نیت"

8

خطری جدی برای آموزش پزشکی

8