فهرست مطالب چه باید کرد، صدای حزب کارگران سوسیالیست، دور سوم شماره 2، نیمه دوم فروردین 1360

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

پیش بسوی اول ماه مه!

1

بنی‌صدر، چماقدار، وحدتتان پایدار!!

2

تنها راه پیروزی در جنگ: سرنگونی رژیم چماقداران! / وحید ناصر

5

لوازم کار: اتحاد شوراها / نسیم آفاق

7

اپورتونیزم، برنامه و شیوۀ مبارزه / حسین الهی

9

آخرین تلاش مذبوحانه

11

چه باید کرد به کمک‌های مالی شما نیاز دارد

11

مبارزات کارگران در لهستان چشم‌انداز انقلاب سیاسی در کشورهای کارگری بوروکراتیک / بهرام داور

13

خلع ید از حزب حاکم یا سرنگونی انقلابی رژیم؟ / وحید ناصر

18