فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 537، نیمه دوم آبان 1387

لینک به فایل

عنوان

صفحه

دولت احمدی نژاد، استیصال و انتظار

1

آموزش های مارکس، تنها کلید درک اوضاع کنونی برای نجات از جهنم سرمایه داری

1

اعتراض و مخالفت مردم عراق با موافقت نامۀ اسارت بار یک شکست دیگر برای بوش

1

عدم امنیت و بی حقوقی مطلق زنان در جمهوری اسلامی

1

جنگ قدرت در "کنگره ملی آفریقا"

4

کمک های مالی

5

جهان سرمایه و ثروت به لرزه درآمده است (3)

12

رادیو دمکراسی شورایی

12