فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 539، نیمه دوم آذر 1387

لینک به فایل

عنوان

صفحه

کابینه بارک اوباما و حدود تغییرات سیاست خارجی آمریکا

1

نگرانی بانک مرکزی از اوضاع اقتصادی ایران

1

شانزده آذر نماد مبارزه با استبداد است، نه تکریم ارتجاع و استبداد

1

بحران مالی جهان و "رژیم های انقلابی" آمریکای لاتین

1

کمک های مالی

2

جنبش کارگری، گفتگوی نشریه کار با ناصر پایدار فعال جنبش کارگری

5

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

8

رادیو دمکراسی شورایی

10