فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 541، نیمه دوم دی 1387

لینک به فایل

عنوان

صفحه

توافق نامه امنیتی آمریکا و عراق و سفر چند منظورۀ نوری‌المالکی به تهران

1

مصاف کارگران و دولت سرمایه داران بر سر دستمزد

1

افغانستان درهم شکسته از امپریالیسم و ارتجاع

1

تشدید اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی، به بهانه یورش اسرائیل به مردم غزه

1

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

7

رادیو دمکراسی شورایی

8