فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 543، نیمه دوم بهمن 1387

لینک به فایل

عنوان

صفحه

کنفرانس مونیخ، ادامۀ مناقشات ایران و آمریکا

1

کسری بودجه سال 1388 و بحران مالی دولت

1

نشست داووس، صحنه هراس و کشمکش سرمایه داران

1

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت 19 بهمن، سالروز نبرد سیاهکل: راهی که سازمان ما در طول 38 سال پیموده است

3

گفتگوی نشریه کار با رفیق عباس سماکار به مناسبت 19 بهمن سالروز سیاهکل

5

جشن بزرگداشت 19 بهمن، سالروز نبرد سیاهکل

8

با کمک های مالی خود سازمان را یاری رسانید

8

رادیو دمکراسی شورایی

10