فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 545، نیمه دوم اسفند 1387

لینک به فایل

عنوان

صفحه

فرارسیدن بهار و سال نو را به مردم زحمتکش ایران تبریک می‌گوئیم

1

کشمکش مجلس و دولت، نزاع بر سر لایحه بودجه و بحران مالی دولت

1

دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، راهکارهای اصول‌گرایان و "اصلاح‌طلبان"

1

دولت "آشتی ملی" از نوع فلسطینی

1

به مناسبت 8 مارس گفتگوی نشریه کار با سوسن بهار تلاش‌گر جنبش کارگری، دبیر جمعیت الغای کار کودکان و سردبیر فصل‌نامه ی کودک و جوان داروگ

5

صدور احکام زندان برای اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را محکوم می کنیم

8

حادثه، بس عظیم بود / مهرداد نشاطی

10

این شعر توسط یکی از رفقای بازمانده کشتار سال 67 به یاد رفیق بهنام سروده شده است

11

گرامی باد یاد کمون پاریس، نخستین حکومت کارگری

12

بخشی از شعر طوفانکاران

13

کار 30 ساله شد، سی سال پیش، نخستین شماره نشریه کار در 19 اسفند 57 انتشار یافت.

13

به یاد تمامی رفقای فدائی که در راه آزادی و سوسیالیسم جان فشاندند

14

رادیو دمکراسی شورایی

14