فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 546، نیمه اول فروردین 1388

لینک به فایل

عنوان

صفحه

هراس مرتجعین از انقلاب و مارکسیسم

1

حداقل دستمزد کارگران، یک چهارم خط فقر است!

1

سرکوب کارگران نیشکر هفت تپه، ضرورت گسترش ایجاد تشکل های مستقل کارگری

1

بیکاری و بی‌خانمانی گسترده در آمریکا

1

جنبش زنان و گام بزرگ گرایش رادیکال و چپ در 8 مارس (نگاهی به برگزاری مراسم روز جهانی زن در ایران)

5

سپاس و تبریک!

8

رادیو دمکراسی شورایی

8