فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 547، نیمه دوم فروردین 1388

لینک به فایل

عنوان

صفحه

جمهوری اسلامی آیا به تلۀ دولت اوباما، دم خواهد سپرد؟

1

اجلاس گروه 20 هم راه حلی برای بحران نداشت

1

با شعار افزایش دستمزدها و پیش به سوی ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری به پیشواز اول ماه مه برویم

1

مرگ زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی، جنایتی که همچنان تکرار می‌گردد

1

جنبش کارگری، گفتگوی نشریه کار با محمدرضا شالگونی عضو سازمان راه کارگر

5

کمک های مالی

7

با کمک های مالی خود سازمان را یاری رسانید

7

رادیو دمکراسی شورایی

10