فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 553، نیمه دوم تیر 1388

لینک به فایل

عنوان

صفحه

مختصات دوران کنونی و نیاز به یک اعتصاب عمومی سیاسی

1

18 تیر 78 و راه کارهای موقعیت کنونی جنبش دانشجوئی

1

سرکوب و کشتار دیگر چاره ساز نیست

1

تضادهای جمهوری اسلامی در عرصه‌ی بین‌المللی

4

ستون مباحثات:

         کمونیستها و مقوله اعدام! تاریخچه و علل / وحید

5

نامه‌ای از ایران

7

کمک‌های مالی

8

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

8

رادیو دمکراسی شورایی

10