فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 554، نیمه اول مرداد 1388

لینک به فایل

عنوان

صفحه

طبقه کارگر و رویدادهای اخیر

1

خیزش های انقلابی داخل کشور و نقش ارتجاعی پاره ای از نیروهای سیاسی در خارج از کشور

1

تلاش‌های نازای هاشمی رفسنجانی برای تعدیل بحران

1

بحران انقلابی و نیاز به گسترش اتحاد عمل‌های چپ

1

سرکوب‌های وحشیانه رژیم و چند رهنمود تکنیکی و تاکتیکی برای مقابله با آن

1

ستون مباحثات:

         کمونیستها و مقوله اعدام! قسمت دوم: بررسی و نقد / وحید

5

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

12

رادیو دمکراسی شورایی

14