فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 556، نیمه اول شهریور 1388

لینک به فایل

عنوان

صفحه

وقتی که برپا دارندگان نظام، زیر پای نظام را خالی می‌کنند!

1

تناقضات لاینحل جمهوری اسلامی و کابینه احمدی نژاد

1

تجاوز به زندانیان، یک رسوائی اخلاقی و اوج ورشکستگی سیاسی رژیم جمهوری اسلامی

1

مردم افغانستان، در چنگال دو نیروی ارتجاعی امپریالیستی و اسلامی

1

کمک های مالی

4

با کمک های مالی خود سازمان را یاری رسانید

4

جمهوری اسلامی را باید با اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه سرنگون کرد

7

رادیو دمکراسی شورایی

8