فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 558، نیمه اول مهر 1388

لینک به فایل

عنوان

صفحه

روز قدس و رؤیاهای حکومت اسلامی

1

30 میلیون بی‌سواد و کم‌سواد، دستاورد رژیم دیکتاتوری و نظامی‌گرای دینی

1

همبستگی با مردم فلسطین، یک وظیفه انسانی است

1

گزارش کوتاهی از حضور سازمان در جشن اومانیته 2009

4

کمک های مالی

5

تصحیح اشتباه و پوزش از خوانندگان نشریه کار

5

تشکل مستقل ایجاد باید گردد

7

جنبش دانشجوئی و معضل جمهوری اسلامی در بازگشائی دانشگاه های کشور

8

رادیو دمکراسی شورایی

8