فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 561، نیمه دوم آبان 1388

لینک به فایل

عنوان

صفحه

سه وجه مناسبات بحرانی قدرت سیاسی حاکم بر ایران

1

دیکتاتورها، هرگز از تاریخ نمی‌آموزند

1

در روز سیزده آبان، جنبش اعتراضی توده ای، گام دیگر به جلو برداشت

1

اورانیوم غنی‌شده در داخل یا خارج ایران، پرده‌ای دیگر از داستان هسته‌ای جمهوری اسلامی

1

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

4

رادیو دمکراسی شورایی

8