فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 562، نیمه اول آذر 1388

لینک به فایل

عنوان

صفحه

رادیکالیسم جنبش توده ای و وحشت پاسداران نظم موجود

1

تظاهرات 16 آذر را در خیابان‌ها سازمان دهیم

1

جمهوری اسلامی و استمرار اعدام مخالفین سیاسی در ایران

1

رویدادهای شمال یمن و نقش جمهوری اسلامی

1

کمک های مالی

7

شماره تلفن پیامگیر ارتباط با سازمان فدائیان (اقلیت) در ایران

8

رادیو دمکراسی شورایی

8