فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 563، نیمه دوم آذر 1388

لینک به فایل

عنوان

صفحه

کنفرانس دوازدهم سازمان فدائیان (اقلیت) برگزار شد

1

قطعنامه در مورد اوضاع سیاسی و وظائف تاکتیکی ما

1

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

5

پیام شرکت کنندگان در کنفرانس دوازدهم سازمان فدائیان (اقلیت) به مردم مبارز ایران

6

با کمک های مالی خود سازمان را یاری رسانید

8

قطعنامه در مورد جنبش زنان

9

قطعنامه در مورد جنبش کارگری

12

رادیو دمکراسی شورایی

12