فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 564، نیمه اول دی 1388

لینک به فایل

عنوان

صفحه

نقطه‌ی مشترک نسلیت‌گویی‌های سیاسی، وحشت از انقلاب

1

صندوق اعتصاب، نیاز حیاتی و مبرم جنبش کارگری

1

درس های یکشنبه ی خونین

1

قیام مردم سیرجان، روشن ترین پیام مبارزاتی توده ها علیه مجازات اعدام

1

کمک های مالی

2

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

5

انقلاب اجتماعی و حزب انقلاب اجتماعی

6

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

11

رادیو دمکراسی شورایی

14