فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 567، نیمه دوم بهمن 1388

لینک به فایل

عنوان

صفحه

22 بهمن نشان داد که این جنبش سرکوب شدنی نیست

1

کارگران و مبارزه برای دستمزدهای بالای خط فقر

1

مناقشه ی هسته ای جمهوری اسلامی، کلافی که سردرگم‌تر می شود!

1

گرامیداشت سالگرد حماسه سیاهکل و قیام 22 بهمن

4

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

5

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

9

انقلاب اجتماعی و حزب انقلاب اجتماعی (4)

10

رادیو دمکراسی شورایی

10