فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 570، نیمه اول فروردین 1389

لینک به فایل

عنوان

صفحه

سالی که نمایش قدرت‌نمایی مردم بود

1

دستمزدهای کارگری و ضرورت تشدید مبارزه علیه نظم موجود

1

سانسور انترنتی و موضع اتحادیه اروپا نسبت به جمهوری اسلامی ایران

1

بودجه 89 فقیرتر شدن کارگران، گسترش نظامی گری و فساد

1

تحریکات نازه‌ی اسرائیل علیه مردم فلسطین

1

رادیو دمکراسی شورایی

8