فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 572، نیمه اول اردیبهشت 1389

لینک به فایل

عنوان

صفحه

تنش در مناسبات بین المللی، نتیجه و بازتاب شکست سیاست خارجی

1

اول ماه مه، مقدمه ورود گسترده، متشکل و مستقل کارگران به عرصه مبارزه سیاسی

1

تاکتیک اعتصاب غذای معلمان و موقعیت کنونی این جنبش

1

در اهمیت مقاومت و مبارزه در زندان

1

لایحه حمایت از خانواده یا قوانین تبعیض علیه زنان

1

بحران ژرف سیاسی در تایلند با سرکوب حل نمی‌شود

6

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

8

کمک های مالی

8

رادیو دمکراسی شورایی

10