فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 577، نیمه دوم تیر 1389

لینک به فایل

عنوان

صفحه

بحران قدرت

1

کودکانی که کودکی خود را می‌فروشند

1

مجرمان واقعی جنایات کهریزک چه کسانی هستند؟

1

بحران در یونان و اروپا و نقش صندوق بین المللی پول

1

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

9

تمرکز روز افزون قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی در دست سپاه

10

رادیو دمکراسی شورایی

10