فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 578، نیمه اول مرداد 1389

لینک به فایل

عنوان

صفحه

بحران قدرت و تشدید تضادهای دولت و مجلس

1

اعتیاد و بیکاری

1

سند ملی تحول آموزش و "تحویل منتظران امام زمان"

1

تکاپوی خامنه‌ای برای ترمیم جایگاه ولایت فقیه در قدرت

1

جندالله و حزب الله دو روی یک سکه اند!

1

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

2

کمک های مالی

6

زنده باد استقلال طبقاتی کارگران

6

رادیو دمکراسی شورایی

8