فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 579، نیمه دوم مرداد 1389

لینک به فایل

عنوان

صفحه

روی‌کرد ناسیونالیستی و نزدیک‌تر شدن لحظه‌ی فروپاشی

1

مبارزات توده ها، تابش نوری بر تاریکخانه کشتار های دهه شصت

1

محکوم به سنگسار

1

بن بست عراق پس از هفت سال اشغال

4

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

7

نیاز مبرم جنبش زنان به بازسازی رادیکال

8

رادیو دمکراسی شورایی

8