فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 580، نیمه اول شهریور 1389

لینک به فایل

عنوان

صفحه

ستاد حل اختلاف هم راه حلی بر آشتی دولت و مجلس نیست

1

قطعیت شکست استراتژیک جهانی امپریالیسم آمریکا

1

جمهوری اسلامی، انگلی برآمده از مرداب کودتای 28 مرداد

1

افزایش سرسام آور گرانی با حذف خزنده یارانه ها

1

کمک های مالی

2

تصحیح و پوزش

2

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

4

مطالبات و راه های پیش روی معلمان

10

رادیو دمکراسی شورایی

10