فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 584، نیمه اول آبان 1389

لینک به فایل

عنوان

صفحه

راز اصلی پیروزی احمدی نژاد در نزاع های درون حکومتی

1

انقلاب اجتماعی و سوسیالیسم یا توحش و بربریت سرمایه داری نئوفاشیست

1

دانشجویان و شانزده آذری که پیش روست

1

واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی

1

گفتگوی نشریه کار با بابک عماد به مناسبت برگزاری کنفرانس بین المللی حقوقدانان ایران تریبونال

4

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

7

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

7

رادیو دمکراسی شورایی

10