فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 585، نیمه دوم آبان 1389

لینک به فایل

عنوان

صفحه

چه خواهد شد و چه باید کرد؟

1

دوسالگی سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و چشم انداز فعالیت سندیکایی

1

جنبش کارگری: گامی به پس، گامی به پیش

1

بحران اوباما را شکست داد

1

ستون مباحثات:

         اتحادیه های کارگری آلمان / بهرنگ

5

حق اعتصاب و ایجاد تشکل های مستقل کارگری باید به رسمیت شناخته شود

7

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

8

نگذاریم وکلای زندانی مدافع متهمان سیاسی، تنها بمانند

9

کمک های مالی

10

رادیو دمکراسی شورایی

12