فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 586، نیمه اول آذر 1389

لینک به فایل

عنوان

صفحه

بانک مرکزی شرمگینانه از ژرف‌تر شدن بحران گزارش می‌دهد

1

خواست کارگران سیستم جامع تامین اجتماعی‌ست

1

مبارزه با خشونت علیه زنان، جزئی از مبارزه با کلیت جمهوری اسلامی ست

1

"ناتو"، یک سازمان نظامی همچنان خطرناک

1

یاد فردریک انگلس، این آموزگار برجسته پرولتاریا یار و همرزم کارل مارکس در خاطر پرولتاریای جهان زنده و جاودان است

4

ستون مباحثات:

         اتحادیه های کارگری آلمان (2) / بهرنگ

5

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

12

کمک های مالی

12

دانشگاه زنده است! گرامی باد 16 آذر روز دانشجو!

12

رادیو دمکراسی شورایی

14