فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 587، نیمه دوم آذر 1389

لینک به فایل

عنوان

صفحه

میلیتاریسم و جنگ

1

دیپلماسی سری و افشاگری‌های ویکی‌لیکس

1

طنین شعار مرگ بر دیکتاتور بر فراز دانشگاه‌های کشور

1

جهل اسلامی جاهد را کشت

1

کمک های مالی

4

شارلاتانیسم احمدی نژاد و آستانۀ انفجارات اجتماعی

5

توضیح

6

رادیو دمکراسی شورایی

8