فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 588، نیمه اول دی 1389

لینک به فایل

عنوان

صفحه

مردم کارگر و زحمتکش و فاجعه‌ای که نسخۀ آن را سرمایه بین‌المللی پیچیده است

1

تشدید کشمکش های درون حکومتی و تعمیق بحران سیاسی

1

قصاب‌خانه‌ی آدم‌کشی جمهوری اسلامی

1

نقش خرافات و لمپنیسم در حاکمیت اسلامی و دلایل گسترش آن

1

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

7

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

9

معدنچیان کرمان و سوانح کار در ایران

10

رادیو دمکراسی شورایی

10